col·lectivitzacions a Juncosa

La col-lectivitat de Juncosa molt probablement començà a funcionar entre els mesos d’agost i setembre 1936 i dirigida per membres del PSUC i UdR, quan el Comitè Local començà a fer les incautacions de terres. La primera notícia la trobem a l’enquesta feta per la Conselleria d’Agricultura sobre la col•lectivització de la terra el novembre de 1936 i realitzada pel Departament d’Agricultura i pel Servei d’estadística de la Generalitat. A la qual Juncosa respongué que la formació de la col-lectivitat era una realitat i que eren 32 els membres d’aquesta. Les terres es cediren, bàsicament a gent que no en tenia o que els seus mitjans de supervivència eren mínims.

 

Informació i text; Josep Rubió