Vestigis de bombardejos a Bovera

El carrer de Baix va ser bombardejat

Informació: Pau Palau