Equipaments; centres d'acollida a Bellver de Cerdanya

Tot el poble va actuar com a centre d'acollida de refugiats republicans, ja que  Bellver va ser una població on es va mantenir l'ordre republicà. Van fer-hi cap nombrosos refugiats i gent vinguda de l'interior de Catalunya, de Madrid, del País Basc i d'altres llocs de l'Estat. Els refugiats de Barcelona, són els que més van contribuir a impulsar la vida cultural del poble: alguns feien classe de dibuix, música, teatre...

Tot i això, com a principals centres d'acollida cal destacar:

- Centre d'Acollida de Ca les Monges: va ser un dels immobles que més gent va acollir. També altres cases com cal Mandrat, ca l'Aluju, ...

- La casa de cal Pons de Cobarriu, la qual s'oferí a la Generalitat per destinar-la a refugi d'infants evacuats de les zones de guerra.

Vegeu el capítol IX. "La normalitat dins la guerra"  dins POUS J. i SOLÉ SABATÉ J.M.: "Anarquia i república a la Cerdanya (1936-1939). El Cojo de Málaga i els fets de Bellver" Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1988.

Informació i text: Sol Gasch i Servei d'Història, Documentació i Patrimoni.