Arqueologia bèl·lica a Camarasa

1) Plànol general dels indrets amb presència de restes bèl·liques al terme de Camarasa.

 

2) Refugi de la central hidroelèctrica de Camarasa.

Aquest, ubicat als voltants de la presa de Camarasa,  es presenta excavat a la roca, i té uns 100 metres aproximadament de llargada.

Va ser construït a l' inici de la guerra pels republicans. Inicis d’abril de 1938, passa a mans dels nacionals.

 

 

3) Restes ubicades al tossal de Sant Jordi.

Es tracta d'un punt d’observació, un tram d’uns 400 metres de trinxera;  casamates; i dues boques d’un refugi. Des d`on es controlen els accessos a la presa i a la central hidroelèctrica de Camarasa.

 

 

4) Restes al pla del Mont-Roig.

Construïdes i pertanyents al bandol republicà. Es tracta de 3 Casamates. Un Tram de trinxeres més discret que al punt 1, ja que la mateixa muntanya fa de protecció i d'on es podia controlar Punt elevat des d’on es controlen els accessos a la presa i a la central hidroelèctrica de Camarasa, el municipi de Camarasa, part de Sant Llorenç i el pont del Pastor.

 

 

5) Restes a Sant Salvador.

Es tracta d'una línia de trinxeres i un refugi excavat a la roca en un punt des del qual es controla els accessos de les carreteres de Balaguer a Camarasa i de Sant llorenç a Camarasa, alhora que també es veu el municipi de Camarasa  i el riu. Varen ser construïts pels republicans.

 

6) Diverses restes bè·liques al Serrat del Lluís.

Parlem de 4 refugis, un niu d’ametralladores, línia de trinxeres, construits per l'exercit republicà i  situats en un punt estratègic des d’on es controla el poble de Camarasa i els accessos a Balaguer, Cubells, a la presa i la central i al mateix poble.

La línia de trinxeres (que envolta en forma de mitja lluna el serrat del Lluís, està força deteriorada degut a la vegetació i el pas del temps. El niu de metralladores està en força bon estat. Els refugis malgrat estar coberts de malesa són visitables.

 

7) Línia de trinxeres a "Monteró".

Construïda per l'exercit republicà i siituada a una altura de 150 m. sobre el riu, impedia el funcionament de la central eléctrica de Sant Llorenç. Es dominen els accessos a la carretera de Camarasa, així com també el Merengue i la  plana de Balaguer. Posició des d’on s’iniciaren els atacs artillers al Merengue.

 

 

8) Trinxeres a la Serra Negra.

Construïdes i pertanyents al bàndol republicà.

Els trams de trinxeres estan força deteriorats, no així alguns refugis. Gran quantitat de restes bèl·liques en un territori ampli (en comparació per exemple amb Sant Jordi). Tot això, juntament amb les dificultats d’accés fa que només en sigui restaurable (potencialment) alguna part.

Nota: en el llibre itineraris pel Front del Segre queden força ben plasmades les restes i la seva ubicació, accés, situació en l’entorn... Com també es diu al llibre hi ha més restes bèl·liques (si bé les més significatives i/o millor conservades es reflecteixen), com també passa en altres punts com és ara la partida de Pedrissa.  Només afegir, que dalt el tossal del Puig-Gros existien nius de metralladores.

 

9) Búnkers, refugi i trinxeres a prop del Club de Tenis.

Es tracta de 6 nius de metralladores, 1 refugi, trams de trinxera desdibuixats. construïts pel bandol republicà.

 

10) Refugis a la Serra Blanca. 

Són set refugis construïts pel bàndol republicà en el punt estratègic des d’on es controla la Pista de Cubells i el camí de la partida de la Vall cap a la Sentiu.

 

11) El Merengue ( Vegueu entrada: "El Merengue" Cap de Pont de Balaguer 1938).

 

12) Conjunt de refugis i trinxeres a les partides de Pedrissa i de la Vall.

Tots estan encarats al Merengue i molt a prop de la Sentiu de Sió.

Cal destacar que malgrat que les restes més rellevants s’han indicat, la partida de Pedrissa pel seu terreny propici (petits pujols, serretes que formen part de la mateixa serra de Pedrissa) presenta nombroses restes fins al punt que només donant-hi un volt per algun tram es poden trobar fins a tres o quatre refugis excavats a la roca i nius de metralladora entre d’altres.

D’altra banda seria molt interessant restaurar el búnker d’en Monon (anomenat així popularment) per les seves dimensions i espectacularitat. Els trams de trinxeres immediats al búnker estan força ben dibuixats malgrat l’erosió dels anys.

 

13) Trinxeres i refugi a La Garriga.

Trinxeres i un refugi, construits pel bàndol republicà, en el punt estratègic des d’on es controla el poble de Sant Llorenç, la central i Monteró.

 

14) El Tossal Redó.

Tot i que actualment segons hem pogut coneixer, no hi queden restes, havia estat un punt en el que hi havia algunes construccions bèl·liques.

 

 

Elaboració de la informació: Montserrat Manchó