Fonts documentals a la Granadella

Arxiu municipal: ell caràcter públic del fons es fa pal.lès en la tipologia de la documentació que el conforma: documentació relativa a fiscalitat, justícia, propietat, serveis públics i govern, amb documents de diferents èpoques des del segle XVII fins a l'actualitat, passant pel "llibre de la vila de la Granadella" datat el 1812, per circulars del període 1811-1815, i documents de 1820-23, l'època del trienni liberal; també s'hi conserva força documentació relativa a tot el segle XIX i primer terç del XX (judicis, amillaraments, censos, conciliacions, quintes,...) .

Així doncs, del període que ens ocupa, la documentació que trobem al fons és, bàsicament, relativa al govern municipal i a la justícia, i d'allò que he pogut identificar, en destacaria:

-22 llibres relatius als pressupostos municipals entre 1940 i 1965.
-registres d'entrada i sortida de la correspondència municipal del període franquista.
-una trentena de llibres de comptes municipals  dels anys 1930-33, 1964-67, 1970-76, 1979 i alguns altres de les dècades dels 40 i dels 50
-registre fiscal de 1963
-expedients d'obres del període 1961-75
-nínxols
-correspondència municipal  dels anys 50
-ingressos municipals de 1940
-abastiments dels anys 1944-45
cens industrial nacional
-quintes de 1942
-expedients de quintes 1931-35
-registre de sortida de documents de l'ajuntament de 1935
-estadísticas de vida local de 1947 a 1957
-amillaramiento de 1948-49 i 1953
-rectificacions als padrons de 1946 -49 i de 1951-54
- una caixa plena de llibres i llibrets sobre legalitat municipal franquista (hisenda local, caça, justícia local,...)
-correspondència de la Hermandad sindical  relativa a concessions d'adobs, circulars tècniques, censos,...
-documentació relativa al jutjat dels anys 1930-33
-conciliacions de 1947-48
-judicis de faltes de 1939 a 1945
-compareixences relatives a temes de terres i herències del període 1939-45
-registre civil dels períodes 1939-45 i 1966-73 (cartes, judicis de faltes, multes,acters de defunció, matrimoni, naixement, carnet de conduir, permisos d'armes,...)
-registre de sortida de documents de l'ajuntament de 1932
-cens de propietaris de 1934
-llibre de gastos de l'ajuntament del període 1957-59
-repartiment de la riquesa rústica de 1941
-empadronaments de 1950

A tota aquesta documentació cal sumar-hi alguns mapes i alguns censos

informació: Pau Palau